8496

ការណែនាំរបៀបដកប្រាក់


របៀបដកប្រាក់


ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ដកប្រាក់ត្រលប់ទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នកវិញ គឺទាល់តែនៅក្នុងគណនីធនាគររបស់អ្នកមានចំនួនទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ DIG88 បានកំណត់ជូនជាមុនសិន មុននឹងលោកអ្នកធ្វើការដកប្រាក់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ។


បើលោកអ្នកបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ DIG88 រួចរាល់ហើយ និងមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការពិនិត្យ និងដកប្រាក់ជូនលោកអ្នកភ្លាមៗ។ រយៈពេលក្នុងការដកប្រាក់គឺចាប់ពី ១ នាទី ដល់ ៥ នាទី យ៉ាងយូរបំផុតក្នុងពេលប្រតិបត្តិការដកប្រាក់នេះ។


សូមអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់របស់អ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងដាក់ស្នើ រួចចុចពាក្យថា “ដាក់ស្នើ” គឺជាការស្រេច។


សូមលោកអ្នកធ្វើការរង់ចាំបន្តិច ដើម្បីអោយខាងក្រុមការងាររបស់ DIG88 ធ្វើការពិនិត្យជូន បើត្រឹមត្រូវ DIG88 នឹងដកទឹកប្រាក់ជូនដល់លោកអ្នកភ្លាមៗ តាមចំនួនការដាក់ស្នើរបស់អ្នក។


ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែម ឬចង់សាកសួរព័ត៌មានក្នុងការដកប្រាក់នេះ សូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងមកភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ 24/7 ឬតាមរយៈការ Live Chat ក៏បាន។


បន្ទាប់ពីលោកអ្នកដាក់ស្នើរួចរាល់ហើយ សូមធ្វើការរង់ចាំបន្តិច ខាងក្រុមហ៊ុន DIG88 នឹងផ្ញើសារជា (SMS) ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការដាក់ស្នើដកប្រាក់របស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ។ ពេលអ្នកទទួលបានផ្ញើសារពី DIG88 ជា (SMS) ហើយ សូមអ្នកពិនិត្យមើលគណនីធនាគាររបស់អ្នកអោយបានហ្មត់ចត់ ព្រោះខាង DIG88 បានផ្ដេរចំនួនទឹកប្រាក់ទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នកតាមសំណើរដែលអ្នកបានដាក់ស្នើរួចរាល់ហើយ។


សូមជូនពរសំណាងល្អ និងឈ្នះប្រាក់សុទ្ធកាន់តែច្រើនពី DIG88.COM !

messager
telegram
X
X
X